Algemene voorwaarden

 

 1. Elke overeenkomst met TELECOM INTEGRATED TECHNOLOGIES NV (hierna : TELECOM IT) wordt beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden, tenzij hiervan werd afgeweken in de bestelbon/offerte/overeenkomst en met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van de klant.

 

 1. De prijzen vermeld op de bestelbon/offerte/overeenkomst zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en houden geen rekening met belastingen en taksen die rechtstreeks op de goederen en/of werken en/of diensten betrekking hebben. Deze belastingen, heffingen, taksen en kosten zijn volledig ten laste van de klant.

 

 1. Meerwerken en hun opdracht daartoe kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken en wijzigingen ten opzichte van de bestelbon / offerte / overeenkomst zullen tenzij anders overeengekomen in regie worden aangerekend aan volgende tarieven:

werken/diensten ter plaatse tijdens de kantooruren: 105,00 EUR excl. btw per uur

 

werken / diensten ter plaatse buiten de kantooruren: 135,00 EUR excl. btw per uur 

werken/diensten vanop afstand: 30,00 EUR excl. btw per uur 

transportkosten techniekers: 0–15 km: 0 EUR ; 16-30km: 25,00 EUR excl. BTW;  31-45km: 50,00 EUR excl. BTW; 46-60km: 75,00 EUR excl. BTW;  61-100km: 125,00 EUR excl. BTW; >100km: 225,00 EUR excl. BTW

 

Add-on: 15,00 EUR excl. BTW

 

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt TELECOM IT zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Drukfouten, materiële vergissingen en rekeningfouten verbinden TELECOM IT niet en dienen te worden rechtgezet.

 

 1. TELECOM IT kan van de klant een toereikend voorschot of een toereikende zekerheid ter garantie van de integrale betaling van de prijs eisen.

Bij gebrek aan betaling van voornoemd voorschot of aan zekerheidstelling, kan TELECOM IT zonder voorafgaandelijke termijn noch ingebrekestelling de uitvoering van haar prestaties schorsen.

 

 1. De leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn is steeds indicatief en niet bindend tenzij anders vermeld in de bestelbon/offerte/overeenkomst. TELECOM IT kan dan ook in geen geval gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding wegens het niet respecteren van een indicatieve leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn. Indien indicatieve leveringstermijn met meer dan zes maanden overschreden wordt, zal de overeenkomst kunnen worden ontbonden zonder dat de klant evenwel aanspraak kan maken op een schadevergoeding van TELECOM IT.

 

In geval van niet/laattijdige betaling van eventuele bedragen verschuldigd door de klant, heeft TELECOM IT het recht om de levering en uitvoering uit te stellen in afwachting van de nakoming door de klant van de op hem rustende verplichtingen.

 

In geval van overschrijding van een eventuele bindende leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door TELECOM IT om andere redenen dan overmacht/onvoorziene omstandigheden, zal TELECOM IT maximaal gehouden kunnen zijn tot betaling van een schadevergoeding van 10,00 euro per dag vertraging begrensd tot een bedrag gelijk aan 10% van de prijs van de overeenkomst.

 

 1. Met uitzondering van de eventuele waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van TELECOM IT enkel kunnen worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijke of grove fout.

In geval van grove fout van TELECOM IT blijft haar volledige aansprakelijkheid ingevolge deze grove fout beperkt tot maximaal de prijs van de goederen en/of werken en/of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 

In geen geval kan TELECOM IT ertoe gehouden worden om onrechtstreekse schade te herstellen, zoals onder meer – maar niet beperkt tot – verlies van omzet, onderbreking van activiteiten, verlies van data, winstderving, commerciële verliezen, verlies van cliënteel, beschadiging van apparatuur, elke stijging van algemene kosten, gevolgschade die optreedt naar aanleiding van het, zelfs tijdelijk en/of gedeeltelijk uitvallen van de werking van de door TELECOM IT geleverde hardware of software, zoals telefooncentrales, datanetwerken, en vaste en mobiele toestellen, die communicatie mogelijk maken en/of alarmen generen, of schade veroorzaakt aan derden of goederen van derden. Indien TELECOM IT door derden wordt aangesproken, zal de klant TELECOM IT geheel vrijwaren.

 

 1. Eventuele klachten met betrekking tot de facturatie dienen om geldig te zijn binnen een termijn van 15 dagen kenbaar te worden gemaakt aan TELECOM IT per aangetekend schrijven. Bij gebreke aan klachten binnen de voorgeschreven termijn, wordt de klant geacht de factuur (incl. de werken/zaken waarop deze betrekking heeft) onherroepelijk te hebben aanvaard.

 

 1. Alle facturen dienen, tenzij anders vermeld op de factuur, te worden betaald binnen de dertig kalenderdagen volgend op de ontvangstdatum, die geacht wordt te hebben plaatsgevonden drie werkdagen na verzending van de factuur.

 

Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de vervaldag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 150,00 euro.

 

TELECOM IT zal tot kapitalisatie van de verschuldigde intresten kunnen overgegaan overeenkomstig artikel 1154 Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Elke betaling van de klant wordt in de eerste plaats aangerekend op de intresten. De toerekening geschiedt verder eerst op de oudste schulden. De klant kan zich niet beroepen op schuldvergelijking ten aanzien van TELECOM IT.

 

 1. Indien de klant één of meerdere contractuele verplichtingen en/of wettelijke verplichtingen niet nakomt, heeft TELECOM IT de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, met dien verstande dat een eventuele beëindiging steeds dient te worden voorafgegaan door de verzending van een schriftelijke ingebrekestelling aan de klant, waarin de klant een termijn van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending, wordt verleend om zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen.

 

 1. De overeenkomst zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigd worden in geval van faillissement, verzoek om uitstel van betaling, aanvraag WCO-procedure, in vereffeningstelling, de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of sekwester of, in het algemeen, wanneer de klant het voorwerp is van gelijkaardige gebeurtenissen.

Daarnaast zal TELECOM IT haar eigen verbintenissen steeds kunnen opschorten wanneer er een sterk vermoeden bestaat dat de klant de op haar rustende verbintenissen niet zal nakomen. Zodoende zal TELECOM IT bijvoorbeeld haar eigen verbintenissen kunnen opschorten wanneer de solvabiliteit van de klant aan het wankelen is en dit tot wanneer zij voldoende financiële waarborgen heeft verkregen van de klant.

 

 1. Indien de klant de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbreekt of annuleert, indien de overeenkomst door toedoen van de klant geen doorgang kan vinden, de overeenkomst beëindigd wordt door TELECOM IT overeenkomstig artikel 11 of indien de overeenkomst ontbonden wordt in het nadeel van de klant, is de klant aan TELECOM IT een schadevergoeding verschuldigd van 40% van het totaalbedrag van de overeenkomst bovenop de vergoeding voor de eventueel reeds uitgevoerde werken en dit onverminderd het recht van TELECOM IT om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

 

 1. De klant werd door TELECOM IT omstandig geïnformeerd aan welke kwaliteitsvereisten het interne netwerk, de computers, de interne bekabeling, de kwaliteit bij de telefonie- en internetproviders, switches, routers, firewalls, etc. dienen te voldoen.

 

De klant werd er eveneens nadrukkelijk op gewezen dat TELECOM IT geen garantie kan geven op een foutloze en ononderbroken werking van de installatie/apparatuur gezien de installatie een keten is bestaande uit verschillende elementen (router, telefoonlijn, internetprovider, …) waarbij de keten zo sterk is als de zwakste schakel.

 

TELECOM IT kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor problemen / storingen die zouden optreden bij het gebruik van de apparatuur en dewelke het gevolg zijn van het niet voldoen aan de door TELECOM IT vooropgestelde kwaliteitsvereisten voor het interne netwerk, de computers, de interne bekabeling, de kwaliteit bij de telefonie- en internetproviders, switches, routers, firewalls, etc.

 

TELECOM IT kan in het bijzonder onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan het netwerk / de apparatuur dewelke terug te brengen zijn tot de telefoon- en/of internetprovider (bijvoorbeeld tekort aan bandbreedte) dewelke door de klant wordt gekozen.

 

 1. TELECOM IT heeft, tenzij anders overeengekomen, steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan derden.

 

 1. De intellectuele rechten met betrekking tot goederen en/of werken en/of diensten blijven volledig en uitsluitend eigendom van TELECOM IT. De klant kan enkel het niet-exclusieve gebruiksrecht van TELECOM IT verkrijgen voor technische en commerciële documenten die hem krachtens de overeenkomst geleverd worden.

 

 1. In geval van gebeurlijke gehele of gedeeltelijk nietigheid van één van deze voorwaarden of de bepalingen van de overeenkomst, blijven de overige voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst onveranderd van toepassing. In voorkomend geval zal de nietige voorwaarde / bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de werkelijke bedoeling van partijen.

 

 1. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd, in het bijzonder de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

 

Dat in geval van verkoop bovendien volgende specifieke algemene voorwaarden aanvullend van toepassing zijn:

 

 1. In het geval geen schriftelijke oplevering plaatsvindt, zal de klant geacht worden de apparatuur zonder voorbehoud, definitief en onherroepelijk te aanvaarden, indien hij binnen de acht werkdagen volgend op de ontvangst geen bezwaren heeft ingebracht per aangetekend schrijven. Dezelfde termijn dient door de klant in acht te worden genomen voor bezwaren die verband houden met de installatie en indienststelling van de apparatuur. Op straffe van verval van verhaal dient de klant de eventuele zichtbare gebreken zodoende te melden aan TELECOM IT binnen de acht werkdagen na de ontvangst van de goederen voor wat de goederen betreft en binnen de acht werkdagen na beëindiging van de installatie en indienstelling van de apparatuur voor de werken en/of diensten. Vanaf dat ogenblik kan TELECOM IT niet meer worden aangesproken voor zichtbare gebreken.

 

Indien een zichtbaar gebrek dat aan TELECOM IT toerekenbaar is wordt vastgesteld, zal TELECOM IT de goederen en/of werken en/of diensten herstellen of vervangen, dan wel de gefactureerde prijs crediteren naargelang de situatie, met uitsluiting van elk eis tot schadevergoeding.

 

 1. TELECOM IT vrijwaart de klant voor verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen en de uitgevoerde werken en/of diensten. De waarborg voor verborgen gebreken eindigt zes maanden na de datum van inontvangstname van de goederen en/of beëindiging van de werken en/of diensten of na de ingebruikname van de apparatuur/installatie (indien deze zou plaats vinden voor de beëindiging van de werken en/of diensten).

 

De klant dient elk beroep op de waarborg per aangetekend schrijven aan TELECOM IT mee te delen binnen een zo kort mogelijke termijn, in ieder geval binnen een termijn van acht werkdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de klant of volgend op het ogenblik waarop de klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen.

 

Het verborgen gebrek dient tegensprekelijk te worden vastgesteld. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging aangebracht of doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met TELECOM IT, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens TELECOM IT.

 

TELECOM IT is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken in geval van afwijkend, abnormaal of verkeerd gebruik van de installatie/apparatuur/materialen, alsook indien de klant of derden na de beëindiging van de werkzaamheden van TELECOM IT wijzigingen aan de installatie hebben aangebracht dan wel er ingrepen of tussenkomsten aan hebben gedaan.

 

De verantwoordelijkheid van TELECOM IT voor verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen of gratis vervangen van de goederen en/of werken en/of diensten, dan wel het crediteren van de gefactureerde prijs naargelang de situatie, onder voorbehoud van hetgeen in artikel 7 bepaald is.

 

Elke rechtsvordering voor verborgen gebreken is bovendien slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van drie maanden volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de klant of volgend op het ogenblik waarop de klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen.

 

 1. Tenzij anders bepaald levert TELECOM IT de goederen door ze in haar bedrijfspand te Beernem ter beschikking te stellen van de klant (Ex Works INCOTERMS 2010). De klant is zodoende verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s verbonden aan het verpakken, laden, vervoeren.

 

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van TELECOM IT tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan.

 

Het risico op schade of op verlies van goederen door een niet aan TELECOM IT te wijten feit, valt ten laste van de klant vanaf het ogenblik waarop de goederen in de opslagplaatsen of werkplaatsen van TELECOM IT geïdentificeerd werden. Behoudens andersluidende bepaling, gebeurt het transport van de goederen ten laste en op risico van de klant, ook indien TELECOM IT het transport voorziet.

 

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst is het Weens Koopverdrag niet van toepassing op de tussen de klant en TELECOM IT gesloten overeenkomst.